Skoči na glavno vsebino

Svetovalna služba

Šolska svetovalna služba se s svojim specifičnim strokovnim znanjem vključuje v kompleksno reševanje šolskih problemov in tako prispeva k reševanju zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev šole. Sodeluje z učenci, učitelji, vzgojitelji, s starši, z vodstvom šole in zunanjimi institucijami.

Najpomembnejše naloge:

  • učenje in poučevanje,
  • šolska kultura, vzgoja, klima in red,
  • telesni, osebni in socialni razvoj,
  • oblikovanje oddelkov prvega razreda,
  • šolanje,
  • poklicna orinetacija in
  • socialno-ekonomske stiske.

Celotno svetovalno delo je usmerjeno v dobrobit učencev. Učenci naj bi razvili vse svoje potenciale (poleg umskih tudi čustvene in duhovne) in izoblikovali dobre učne navade. To jim bo omogočilo doživljanje uspeha in graditev pozitivne samopodobe. Obogateni z občutkom osebne vrednosti bodo lahko uspešno premagovali življenjske preizkušnje.

Devetletka posebno pozornost posveča tudi učencem s posebnimi potrebami. Med te sodijo tudi nadarjeni učenci. Z njimi se bomo ukvarjali še posebej pri pouku. Spodbujali jih bomo tudi v najrazličnejših dejavnostih v šoli in izven nje.

Otroci s posebnimi potrebami:

Učenci s posebnimi potrebami so tisti, ki so dobili odločbo komisije za usmerjanje. Na podlagi odločbe ima učenec pravico do prilagojenega izvajanja ter mu pripadajo ure dodatne strokovne pomoči za uspešnejše funkcioniranje. Prilagojeno izvajanje se izvaja po navodilih, ki jih je izdalo ministrstvo za posamezno skupino otrok s posebnimi potrebami, z namenom, da učenci dosežejo minimalne standarde za posamezen razred. Dodatno strokovno pomoč izvajajo specialne pedagoginje in učitelji razrednega ali predmetnega pouka, ki imajo znanje in empatijo do teh otrok.

Za vsakega učenca se izdela individualiziran program, ki mora upoštevati otrokove specifične težave ter navaja oblike dela, ki so za posameznika najustreznejše, z namenom, da bi bil uspešen. Pri izdelavi individualiziranega programa sodeluje tim, ki bo delal z otrokom, ter starši otroka. Starši morajo biti seznanjeni s programom, razrednik pa je odgovoren za realizacijo individualiziranega programa. Za vse učitelje so podana navodila za delo z otrokom, ki jih izdela specialna pedagoginja in jih morajo pri delu upoštevati. Vsako ocenjevalno obdobje se sestanejo vsi, ki poučujemo otroke ter ovrednotimo delo z otrokom. Starši morajo biti pogosto seznanjeni z uspešnostjo otroka.

Kam po pomoč?

Kadar otrok ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, se lahko obrne na psihologinjo Anjo Mokrin, ki skrbi, da učenci lažje rešijo težave, ki izvirajo iz otrokovega domačega oz. šolskega okolja ali pa so posledica njegove daljše odsotnosti od pouka.

V primeru socialnih stisk (pri plačilu šolske prehrane, šole v naravi in naravoslovnih taborov) poiščite pomoč pri psihologinji Anji Mokrin. Vloge za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi lahko pošljete priporočeno po pošti ali oddate osebno socialni delavki šole. Komisija za vodenje postopka za subvencioniranje šolske prehrane in šole v naravi bo upoštevala vse vloge, ki bodo prispele na šolo.

Šola sodeluje tudi s specialnimi pedagoginjami, ki delajo z učno šibkejšimi učenci in jim pomagajo pri razumevanju snovi ter boljšemu učenju. Spremljajo učenčevo delo, napredek in sodelujejo z učitelji.

Tim svetovalne službe sestavljata psihologinji Anja Mokrin in Anita Lisac. Sestajajo se po potrebi in rešujejo celostno, z različnih strokovnih vidikov, vzgojne, učne, socialne in druge probleme otrok. Pri tem se povezujejo tudi z drugimi institucijami.

Spletna stran povezava

Informacije o štipendijah:

Related Images:

(Skupno 1.825 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost