Skoči na glavno vsebino

Statusi učencev in pravilnik

Vloge za šolsko leto 2021/2022 je potrebno oddati do 30. septembra 2021 (izjemoma se lahko vloge dodajajo tudi naknadno). Spodaj so priložene štiri datoteke, glede na status, ki ga želite uveljavljati.

OBRAZEC ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

OBRAZEC ZA STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

OBRAZEC ZA STATUS VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

OBRAZEC ZA STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06- UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 63/13) izdaja ravnateljica OŠ Šempas dne 30. 8. 2013 naslednja

PRAVILA

o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Šempas

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA

2. člen

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Učenec pridobi status športnika, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

3. člen

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenim s temi pravili.

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

4. člen

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca in ga oddajo najkasneje
do 30. septembra za tekoče šolsko leto.

Status se učencu dodeli praviloma v mesecu oktobru.
Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje.

4. a člen

Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti:
1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto.
2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti.
3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.
4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma osvojitvi višjih mest na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

5. člen

Šola dodeli učencu status za eno/tekoče šolsko leto. Iz utemeljenih razlogov se lahko dodeli status za določen čas v šolskem letu.

5. člen

Razredni učiteljski zbor najmanj dvakrat letno preverja izpolnjevanje učenčevih dogovorjenih obveznosti.

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI

7. člen

Šola s starši, učencem in trenerjem oziroma mentorjem sklene pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti ter določi dolžnosti vsakega podpisnika.

8. člen

Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

Prilagodijo se zlasti:

– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih dejavostih šole,
– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,
– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

9. člen

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.

10. člen

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa.

Izvedbeni načrt postane priloga in sestavni del dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA

11. člen

Učencu se status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:

– na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;
– če mu je dodeljen za določen čas;
– če klub, društvo, zavod … predlaga prenehanje statusa;
– če zlorablja ugodnosti, ki jih status prinaša;
– če ne upošteva hišnega reda in mu je bil izrečen strožji vzgojni ukrep;
– če neupravičeno zavrne zastopanje šole na tekmovanjih, prireditvah … ;
– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen;
– če se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti po drugem členu Pravil.

12. člen

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti in predlog za mirovanje stausa poda razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor. V predlogu mora biti opredeljen čas mirovanja statusa.

13. člen

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

VI. VARSTVO PRAVIC

14. člen

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

15. člen

Na sklepe in dogovore, ki izhajajo iz teh pravil, lahko starši v roku 15 dni po prejemu, vložijo
pritožbo na pritožbeno komisijo. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.

16. Člen

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnateljica šole.

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.

17. Člen

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

VII. KONČNE DOLOČBE

18. Člen

Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2013.

 

Related Images:

(Skupno 1.952 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost