Skoči na glavno vsebino

Pravilnik o videonadzoru

Na osnovi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB1) in določil Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 17/11) ter po predhodnem mnenju sindikata zavoda z dne 31. 8. 2022 je ravnateljica zavoda dne 1. 9. 2022 sprejela

PRAVILNIK

o videonadzornem sistemu

1.   SPLOŠNA DOLOČBA

 1. člen

S tem pravilnikom zavod OŠ Šempas podrobneje ureja tehnično varovanje:

 • z videonadzornim sistemom,

zunanjih površin zavoda OŠ Šempas (v nadaljevanju: objekti zavoda).

 1. člen

Zavod uporablja sistem tehničnega varovanja, in sicer:

 • naprave za odkrivanje nepooblaščene prisotnosti, kontrolo vstopa, izstopa ali gibanja (kamere, detektorji gibanja …),
 • naprave za snemanje ter arhiviranje sporočil (računalniške enote …).
 1. člen

Osebni podatki, ki se zbirajo s posnetkom videonadzornega sistema, vsebujejo:

 • posnetek posameznika (slika oziroma glas),
 • datum in čas vstopa in izstopa iz prostora,
 • lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika.

Osebni podatki se lahko hranijo največ 90 dni po nastanku, nato se zbrišejo.

2.   NAMEN SISTEMOV

Pri nameščanju novih in vzdrževanju obstoječih sistemov tehničnega varovanja mora zavod upoštevati standarde, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja (Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja, Ur. l. RS, št. 24/12).

2.1.   Videonadzor

 1. člen

Namen videonadzornega sistema v zavodu je:

 1. zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz zavoda,
 2. varovanje nepremičnin in opreme v okolici zavoda in je opredeljeno z načrtom varovanja.

Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja nadzor, mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb. Načrt postavitve kamer je sestavni del načrta varovanja in ima oznako tajnosti “interno”.

 

 1. člen

Poleg videonadzornih naprav zavod uporablja tudi naprave za snemanje ter arhiviranje tudi v času, ko zavod ne posluje.

Posnetki, ki se pridobijo s sistemom, imajo oznako tajnosti “interno” in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.

3.   UPRAVLJANJE Z VIDEONADZOROM

3.1.   Nadzor

 1. člen

Sistem za videonadzor namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni izvajalec, ki mora imeti licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

3.1.1. Nadzor zunanjega prostora

 1. člen

Izvajanje videonadzora zunanjega prostora in površin se izvaja za:

 • vhod telovadnica,
 • glavni vhod,
 • igralnica,
 • dvorišče spodaj,
 • igrišče,
 • dostava kuhinja,
 • igrišče zadaj,
 • zadaj tehnika.

Mesta namestitev kamere ter njihova funkcija so določeni z načrtom postavitve kamer.

3.2.   Tehnična oprema

3.2.1. Vrsta kamer

 1. člen

Zavod uporablja naslednje kamere:

 • zunanje kamere za opazovanje varovanega območja objektov zavoda.

Videoposnetke spremlja na ekranu pomočnik ravnateljice, ki jo s pisnim pooblastilom določi ravnateljica. Dostop do video posnetkov imata tudi ravnateljica zavoda, tajnica in hišnik.

3.2.2. Naprave za snemanje

 1. člen

Naprava za snemanje in arhiviranje podatkov se nahaja v omari KV na hodniku uprave in mora biti nameščena tako, da druge osebe nimajo dostopa do nje.

 1. člen

Video sistem je lahko v času, ko ni nihče prisoten v zavodu, povezan s pooblaščenim zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki mora imeti licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja.

3.3.   Odgovorne osebe

 1. člen

Odgovorna oseba zavoda:

 1. a) je pristojna, da:
 • izdaja sklep o videonadzoru,
 • pisno obvešča zaposlene delavce,
 • objavlja obvestila o izvajanju videonadzora in
 • pridobi mnenja sindikata zavoda;
 1. b) odloča o:
 • upravičenosti vpogleda in dajanju informacij o posnetkih ter
 • shranjevanju posnetkov na prenosne medije;
 1. c) določi osebo, ki je odgovorna, da:
 • upravlja z video sistemom,
 • pregleduje posnetke in
 • vodi evidence vpogledov.

Upravljalec videosistema mora biti za upravljanje in uporabo ustrezno usposobljen. Z napravami mora ravnati v skladu z varnostnimi in tehničnimi navodili.

3.4.   Pregledovanje, evidentiranje in hramba posnetkov

 1. člen

Za pregledovanje posnetkov se vodi posebna evidenca, v katero se zabeleži:

 • ime in priimek osebe, ki je posnetke pregledovala,
 • datum in čas izvedbe pregleda,
 • kateri posnetki so bili pregledani (številka kamere in čas posnetka od-do).

Posebne evidence ni potrebno voditi, če ima naprava za snemanje takšno zaščito, da je vstop do nastavitev možen samo s posebnim geslom in naprava sama beleži:

 • čas, kdo in kdaj je vstopil v sistem pregledovanja posnetkov ter
 • katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas posnetka od-do).
 1. člen

O uporabi videosistema se vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo:

 • spremembe nastavitev,
 • okvare in tehnične težave pri delovanju,
 • servisni posegi.

Dnevnik vodi operater sistema.

 1. člen

Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, avtomatsko brišejo, najkasneje 90 dni od dneva nastanka in se ne hranijo.

 

Prenos posameznih dogodkov na prenosne medije lahko odobri odgovorna oseba, ko oceni, da je potrebno zagotoviti dokazno gradivo v:

 • pritožbenem,
 • odškodninskem,
 • disciplinskem ali kazenskem postopku.

Videoposnetki imajo oznako tajnosti “interno” in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.

 1. člen

Če videoposnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

3.5.   Obveščanje o videonadzoru 

 1. člen

Zavod mora o videonadzoru obvestiti vse zaposlene in učence. Obvestilo mora biti na takem mestu,  da se posameznik seznani z njegovo vsebino, preden pride na področje videonadzora.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije:

 1. da se izvaja videonadzor,
 2. naziv osebe zavoda, ki ga upravlja,
 3. telefonska številka za pridobitev informacij, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik obveščen o obdelavi osebnih

podatkov po 19. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 UPB1).

4.   KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Ta akt prične veljati s 1. 9. 2022.

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet pravilnik.

Related Images:

(Skupno 843 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost