Skoči na glavno vsebino

Šolski red

Pravilnik začne veljati 1. 3. 2023. Po potrebi se bo spreminjal in dopolnjeval.

 1. SPLOŠNA NAČELA
 2. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV
 3. PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA
 4. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN VZGOJNI UKREPI ZA KRŠITVE PRAVIL
 5. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI
 6. ORGANIZIRANOST UČENCEV
 7. ODSOTNOST UČENCEV IN OPRAVIČEVANJE
 8. SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV
 9. POHVALE IN NAGRADE UČENCEV

Priloge:

 1. Pravila varstva vozačev
 2. Knjižnični red
 3. Pravila obnašanja v računalniški učilnici
 4. Pravila obnašanja v telovadnici
 5. Pravila obnašanja in komuniciranja na spletu (spletni bonton)
 6. Pravila podaljšanega bivanja
 7. Posedovanje nedovoljenih oziroma nevarnih predmetov

 I. SPLOŠNA NAČELA

1.člen

Pravila šolskega reda so izdelana v skladu z načeli in vsebinami Vzgojnega načrta. So samostojen dokument, v katerem so natančno opredeljena naslednja področja:

 • pravice, dolžnosti in odgovornosti učencev,
 • pravila obnašanja in ravnanja,
 • načini zagotavljanja varnosti,
 • kršitve Pravil šolskega reda in vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil,
 • organiziranost učencev,
 • opravičevanje odsotnosti,
 • sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev,
 • pohvale in nagrade učencev
 • in drugo.

2.člen

Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni po svojih močeh prispevati k

 • uresničevanju ciljev in programa šole,
 • urejenosti, čistoči, disciplini in prijetnemu počutju vseh v šoli,
 • varnosti vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
 • preprečevanju namerno in nenamerno povzročene škode.

II. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

3.člen

Pravice učenca v osnovni šoli so:

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
 • da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
 • da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,
 • da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta,
 • da sodeluje pri ocenjevanju,
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

4.člen

Dolžnosti in odgovornosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila Hišnega reda, Šolskega reda, pravila obnašanja v šolski knjižnici, varstvu vozačev, računalniški učilnici, in telovadnici ter spletnega bontona (glej priloge)
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
 • da se spoštljivo vede do drugih,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev,
 • da upošteva navodila učitelja pri pouku in ostalih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,
 • da odgovorno ravna s hrano,
 • da spoštljivo ravna z državnimi simboli,
 • da prihaja v šolo primerno oblečen (npr. pokrit popek, primerni napisi ,..) in
 • da v skladu s svojimi zmožnostmi zastopa šolo na tekmovanjih in prireditvah.

    III.            PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

5.člen

Med učenci vladajo spoštljivi in strpni odnosi. V šoli ni dovoljeno nikakršno fizično nasilje, psihično trpinčenje (neprimerno, neprijazno, žaljivo, ponižujoče vedenje), preklinjanje, izsiljevanje, kraja.

6.člen

Učenci so se dolžni spoštljivo obnašati do učiteljev in drugih delavcev šole. Vse delavce šole učenci naslavljajo z »učitelj« ali »učiteljica« (npr. učiteljica Ana) oziroma gospod ravnatelj, gospa tajnica, gospod hišnik, gospa čistilka, gospa kuharica in jih vikajo. Pozdravljajo jih spoštljivo z »DOBER DAN« ali »NASVIDENJE«.

7.člen

Učenci so dolžni upoštevati navodila oziroma opozorila razrednikov, dežurnih učiteljev in drugih učiteljev ter ostalih delavcev šole. Pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela (ekskurzije, šola v naravi, kulturni, naravoslovni in športni dnevi, akcije, prireditve, tekmovanja ipd.) učitelji pravila vedenja vnaprej postavijo in jih predstavijo učencem in po potrebi še staršem. Učenci morajo dosledno upoštevati navodila učitelja spremljevalca.

8.člen

Učenci so dolžni sodelovati v vseh oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, zapisanih v letnem delovnem načrtu. Odsotnost od katerekoli potrjene oblike (npr. ekskurzija) je za učenca mogoča le iz vnaprej opravičljivih razlogov, ki jih čimprej sporočijo starši razredniku, organizatorju dejavnosti  oziroma vodstvu šole, oz. zaradi zdravstvenih razlogov.

9.člen

Na šolskem prostoru, v njegovi okolici ter v času obšolskih dejavnosti je prepovedano kaditi, uživati alkohol in druge droge. Prav tako je prepovedano prinašanje, izmenjava oz. preprodaja teh stvari v šolskem prostoru.

Šolski prostor zajema šolsko zgradbo, prostor pred obema vhodoma, igrišče in travnik ob šolski zgradbi, pločnik, spomenik pred vrtcem, postajališče šolskega avtobusa ter obe parkirišči.

10.člen

Učencem je v šolo in na obšolske dejavnosti prepovedano prinašati in uporabljati pirotehnične izdelke, hladno orožje in druge nevarne predmete (vžigalice, vžigalnik, elektronske cigarete, žepni noži na obeskih, itd.), s katerimi lahko poškodujejo sebe ali druge učence.

11.člen

Na šolskem prostoru in v njegovi okolici je prepovedana uporaba mobilnih telefonov in ostalih elektronskih naprav (vključno s pametnimi urami), ki omogočajo zajem zvoka, videa in fotografij. Zvočno in slikovno snemanje ter fotografiranje učencev in delavcev šole ter šolskih prostorov ni dovoljeno – to velja tudi v primeru dela na daljavo preko spleta, saj je to kaznivo dejanje (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole).

12.člen

Poleg zgoraj naštetih pravil se učenci obnašajo tudi v skladu s 3. in 4. členom teh Pravil.

IV. KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA IN VZGOJNI UKREPI ZA KRŠITVE PRAVIL

13.člen

Vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in izvajalci drugih nalog so se dolžni držati pravil šolskega reda. Če učenec krši pravila šolskega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z navedenim dokumentom in veljavno šolsko zakonodajo.

14.člen

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev.

Kršitve pravil šolskega reda so:

 • nestrpnost do učencev in zaposlenih,
 • neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti (zanemarjanje šolskih obveznosti, domače naloge, učni pripomočki in športna oprema),
 • zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim,
 • oviranje in motenje učencev in delavcev šole pri delu,
 • prepisovanje in uporaba nedovoljenih pripomočkov pri ocenjevanju znanja,
 • motenje sošolcev pri ocenjevanju znanja,
 • ogrožanje varnosti drugih učencev in zaposlenih,
 • nespoštovanje pravil Hišnega reda, pravil varstva vozačev, pravil šolske knjižnice, računalniške učilnice, telovadnice, spletnega bontona (obnašanje in komuniciranje na spletu) in podaljšanega bivanja (priloge)
 • neodgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole, s čimer se povzroča materialna ali moralna škoda,
 • nespoštljivo vedenje do drugih,
 • nesodelovanje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • nesodelovanje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev in malomarno opravljanje le-tega,
 • neopravičena odsotnost pri organiziranem varstvu vozačev.

15.člen

Kršitve pravil šolskega reda beležijo tisti, ki opazijo kršitev, in sicer v eAsistenta.  Zapišejo datum in uro prekrška ter ga na kratko opišejo.

Razrednik ali drugi strokovni delavci šole postopajo glede na dogovore, zapisane v vzgojnem načrtu (v poglavju SVETOVANJE … Z VZGOJNIMI POSTOPKI) in tem pravilniku.

16.člen

Po dveh vpisih opravi razrednik z učencem razgovor.

Ob ponavljajočih se kršitvah razrednik povabi na pogovor starše. Pri pogovoru sodeluje tudi učitelj, ki je težave pri učencu opazil, učenec, po potrebi pa je prisotna tudi šolska svetovalna služba.

Razrednik, svetovalna služba in starši skupaj poiščejo primeren ukrep, s katerim bodo dosegli, da bo učenec izboljšal svoje vedenje ali ravnanje.

Po razgovoru s starši razrednik pripravi zapisnik s sprejetimi sklepi. En izvod zapisnika je vročen staršem, drugega hrani šola – razrednik.

17.člen

Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih se kršitev pravil šole in so način reševanja problemov, ki se s tem pojavijo. Uporabljajo se:

 • če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita lastnine ipd.),
 • če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, mediacija itd.),
 • kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in dogovorov.

Možni vzgojni ukrepi so:

 • zadržanje na razgovoru v zvezi z reševanjem problemov;
 • kadar učenec onemogoča učenje drugih učencev ali ogroža varnost, se zanj lahko organizira učenje in delo izven učne skupine – pri prostem učitelju ali pri svetovalni službi; učitelj, ki je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca in se z njim pogovori o vzrokih težav;
 • povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku ali pri organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela (ekskurzije, šola v naravi, kulturni, naravoslovni in športni dnevi, akcije, prireditve, tekmovanja ipd.), ki se izvajajo izven šolskega prostora oziroma organizacija nadomestne ustrezne dejavnosti v šoli;
 • dodelitev dodatnega spremstva učencu pri dejavnostih, ki se izvajajo izven šole oz. prepoved udejstvovanja pri dejavnostih, ki se izvajajo izven šolskega prostora. Za takega učenca šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli, kar sklene učiteljski zbor ali vodstvo šole;
 • odstranitev motečega učenca od pouka. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj;
 • ukinitev nekaterih pravic (trajna/začasna), ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev ali v povezavi z nadstandardnimi storitvami šole, vožnje s šolskim avtobusom, prehranjevanjem na šoli;
 • družbeno koristno delo – pomoč v jedilnici, urejanje šolske okolice …;
 • pisno razmišljanje o kršitvi (posledicah, o ustreznejših oblikah vedenja);
 • predstavitev pravil Hišnega reda ali Šolskega reda sošolcem na razredni uri;
 • vključevanje zunanjih inštitucij (Policija, CSD …)
 • ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, lahko izvede pregled lastnine učenca oz. pregled osebnih predmetov učenca, izključno ob sumu, da ima učenec pri sebi predmete, s katerimi lahko ogroža svoje življenje ali zdravje oz. življenje ali zdravje drugega. Postopek pregleda vključuje:
  – cilj pregleda (pregled mora imeti jasno opredeljene cilje)
  – zakonitost, transparentnost in zasebnost (Pregled mora biti opravljen skladno z zakonodajo in pravili šolskega reda. Postopki morajo biti transparentni.)
  – izvedba postopka pregleda je v prilogah
  – spoštovanje etičnih standardov (ob zavedanju, da postopek uporabimo odgovorno, skladno z najvišjimi etičnimi standardi in zgolj v skrajnih primerih, v primerih neposredno zaznave grožnje in ko z drugimi aktivnostmi ne morejo zagotoviti varnosti.)

18.člen

Hujše kršitve v skladu s tem pravilnikom so:

 • ponavljajoče se istovrstne kršitve, kljub temu da je šola skupaj s starši že poskušala poiskati način za izboljšanje vedenja oz. ravnanja učenca,
 • neopravičeni izostanki nad 6 ur ali strnjeni neopravičeni izostanki nad 12 ur,
 • uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah,
 • kajenje, uživanje alkohola, energijskih pijač, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, energijskih pijač, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole,
 • izsiljevanje drugih učencev ali delavcev šole,
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole,
 • popravljanje ali vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo, popravljanje že ovrednotenega pisnega ocenjevanja znaja,
 • ponarejanje uradnih dokumentov (npr. zdravniška spričevala, opravičila staršev ipd.),
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola,
 • grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,
 • ponavljajoče se nasilne oblike vedenja, kljub temu da je šola skupaj s starši že poskušala poiskati način za izboljšanje vedenja oz. ravnanja učenca,
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo, ki ima za posledico telesno poškodbo,
 • namerno pogosto ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole, kljub temu da je šola skupaj s starši že poskušala poiskati način za izboljšanje vedenja oz. ravnanja učenca,
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,
 • kršenje pravil obnašanja in komuniciranja na spletu (spletnega bontona).

19.člen

Kadar učenec krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oz. vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena, se učencu lahko izreče VZGOJNI OPOMIN v skladu z veljavno šolsko zakonodajo (Zakon o osnovni šoli, UL RS 81/06).

Hujše kršitve, v primeru katerih se izreče vzgojni opomin: opredeljeno v Pravilih šolskega reda Osnovne šole Šempas – 18. člen.

Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor, na obrazložen pisni predlog razrednika. Lahko se ga izreče največ trikrat v šolskem letu. Za učenca, ki dobi vzgojni opomin, šola izdela individualiziran vzgojni načrt. Vzgojni opomin se izreče na podlagi Zakona o Osnovni šoli (60. f člen). Po drugem izrečenem opominu šola obvesti starše, da lahko učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na drugo šolo brez soglasja staršev.

 

V primeru namernega povzročanja škode mora učenec oz. starši poravnati škodo.

V. NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

20.člen

Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev. S tem namenom

 • izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev in preprečevanje nasilja,
 • oblikuje oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
 • na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, tehniških, kulturnih dneh ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. zagotovi ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,
 • zagotovi, da so objekti, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti,
 • zagotovi učencem ustrezno opremo, kadar sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice,
 • šola lahko občasno organizira vzgojno-izobraževalno delo v posebej oblikovanih skupinah učencev z namenom, da se učencem zagotovi varnost oziroma nemoten pouk.
 • organizira varstvo vozačev za učence, ki prihajajo v šolo z avtobusom, ki je za učence vozače obvezno (priloga: Pravila varstva vozačev)
 • ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, lahko izvede pregled lastnine učenca oz. pregled osebnih predmetov učenca izključno ob sumu, da ima učenec pri sebi predmete, s katerimi lahko ogroža svoje življenje ali zdravje oz. življenje ali zdravje drugega.

21.člen

Šola ima hišni red, v katerem so podrobno urejena vprašanja zagotavljanja varnosti, ki so pomembna za življenje na šoli:

 • nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • hranjenje garderobe,
 • dežurstvo strokovnih delavcev in učencev,
 • varovanje in nadzor vstopanja v šolo.

S hišnim redom so določene tudi površine (prostori šole in šolske površine), ki sodijo v šolski prostor.

22.člen

Obvestila učencem o delu šole in aktualnih dogodkih posredujejo strokovni delavci, objavljena so v šolski publikaciji in na oglasni deski. Vse pomembne informacije so zapisane v šolski publikaciji, sproti pa so objavljene tudi na oglasni deski in šolski spletni strani.

Obvestila o odsotnostih učiteljev in nadomeščanjih za naslednji dan so izobešena na oglasni deski in objavljena na spletni strani šole.

Pomembna obvestila posredujejo učitelji staršem pisno (preko eAsistenta, elektronske pošte, SMS, šolske publikacije …).

Učenci so dolžni pisna obvestila posredovati staršem in jih ob morebitni zahtevi učitelja vrniti v šolo v dogovorjenem roku.

23.člen

Šola mora varovati učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami, in pred tem, da bi jih namerno poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.

VI. ORGANIZIRANOST UČENCEV

24.člen

V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev. Volitve predsednika razreda in predstavnika parlamenta se v razredu izvedejo tajno na razredni uri na začetku šolskega leta.

25.člen

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom in po potrebi ob podpori šolske svetovalne službe ali zunanjega izvajalca, obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje razredne skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, glede:

 • učnega uspeha v oddelku in medsebojne pomoči pri učenju,
 • pomoči sošolcem v različnih težavah,
 • kršitev in načinov ukrepanja ter preventivnega delovanja,
 • pobud in predlogov v zvezi s poukom, programom dni dejavnosti, ekskurzij, šolskih prireditev in interesnih dejavnosti,
 • ugotavljanja ustreznosti posamezne ocene,
 • predlogov za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,
 • različnih oblik dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom in dogovorjenim letnim načrtom dežurstev,
 • različnih akcij in prireditev,
 • drugih nalog, za katere se skupaj dogovorijo.

26.člen

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov (predstavnikov šolskega parlamenta) povezujejo v skupnost učencev šole, ki lahko opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 • sodeluje pri organizaciji šolskih prireditev, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši videz, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki je strokovni delavec šole. Imenuje ga ravnatelj šole.

Mentorja lahko predlagajo tudi predstavniki oddelčnih skupnosti.

Skupnost učencev šole vsako leto sprejme letni program dela.

27.člen

Učiteljski zbor, svet staršev in svet zavoda obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v skupnosti učencev šole.

  VII.            ODSOTNOST UČENCEV IN OPRAVIČEVANJE

28.člen

Odsotnost učenca od posamezne ure pouka ali druge dejavnosti v šoli (PB, interesne dejavnosti …) lahko dovoli le učitelj, ki izvaja učno uro, in sicer na podlagi pisnega ali ustnega sporočila staršev oz. na osnovi pisne/ustne prošnje drugega strokovnega delavca. O tem obvesti razrednika.

29.člen

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi sporočili vzrok izostanka, če starši njegov izostanek vnaprej pisno napovejo razredniku.

Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v šolskem letu.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti vsaj 3 delovne dni pred izostankom.

Kadar te dneve odsotnosti koristi po dnevih, ne sme izostati več kot enkrat pri dnevih dejavnosti ali pri pisnem preverjanju znanja.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene pisne prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Učenec, ki manjka pri uri, pri kateri bi bil napovedano ocenjen ali pa ima vnaprej dogovorjeno obveznost, se z učiteljem predhodno dogovori o nadomestnem terminu za ocenjevanje ali opravljanje obveznosti.

Starši in učenci so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem možnem času uredi zvezke in nadomesti primanjkljaj ter tako nemoteno nadaljuje s šolskim delom.

30.člen

Vse izostanke učencev pri pouku in dejavnostih iz obveznega programa vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek.

Sprotne izostanke vpisuje učitelj, ki vodi posamezno uro, najavljene odsotnosti pa v e-dnevnik vpisuje razrednik.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, mentor z vednostjo razrednika obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev čimprej obvesti razrednika in skrbnika eAsistenta.

Učenec, ki je odsoten pri posameznih urah zaradi bolezni, dežurstva, sodelovanja pri šolskih in izvenšolskih dejavnostih …, si je dolžan manjkajočo snov prepisati in napisati domačo nalogo.

31.člen

Odsotnost učenca od pouka opravičuje njegov razrednik.

32.člen

Vsako odsotnost učenca zaradi bolezni ali drugega opravičljivega razloga morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka, razen v primeru, ko je izostanek vnaprej napovedan.

Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.

Če razrednik v petih dneh po prihodu učenca v šolo ne prejme opravičila, o tem takoj obvesti starše telefonsko ali pisno ali na govorilnih urah in jih pozove, da v roku treh dni dostavijo opravičilo, sicer se bodo izostanki šteli kot neopravičeni.

Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni ali v določenih presledkih večkrat v mesecu, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.

Če je učenec odsoten zaradi bolezni izključno pri dnevih dejavnosti, je potrebno predložiti uradno zdravniško opravičilo.

Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen s štampiljko izvajalca zdravstvene dejavnosti in štampiljko ter podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.

33.člen

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.

Starši učenca morajo predložiti razredniku pisno mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole.

V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja oprostitve.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.

Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

34.člen

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena občasna ali strnjena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov. Neopravičeni izostanki so strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma.

Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira.

Če učitelj meni, da je omenjena ura razširjenega programa pomembna za učenčevo dobrobit, o izostanku obvesti starše.

35.člen

Za neopravičen izostanek se šteje odsotnost učenca pri uri pouku oz. dejavnosti brez opravičila staršev.

Če učenec zamuja k pouku, se zamude vpišejo v dokumentacijo.

Za zamudo se šteje izostanek do 10 minut. Če učenec zamudi več kot 10 minut, se ura določi kot neopravičena. Če je učenec neopravičeno odsoten celo šolsko uro ali več, razrednik vse te ure določi kot neopravičene.

Če učenec trikrat zamudi učno uro, razrednik o tem obvesti starše. Po 12 neopravičenih urah se učencu izreče vzgojni opomin.

Če je učenec neopravičeno odsoten 18 ur ali več, razrednik staršem pošlje zadnje obvestilo o neopravičeni odsotnosti učenca s  povratnico. V njem navede opozorilo, da bo pri naslednji neopravičeni uri o izostankih obveščen tudi Center za socialno delo. Učencu se izreče tudi vzgojni opomin.

36.člen

Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

VIII.            SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

37.člen

Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva v skladu s posebnimi predpisi.

Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj.

38.člen

Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.

39.člen

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog, spolnega nadlegovanja, nasilja ter nevarnostih spleta. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

IX. POHVALE IN NAGRADE UČENCEV

40.člen

Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo in utemeljijo:

 • oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,
 • razrednik,
 • drugi strokovni delavci šole,
 • mentorji dejavnosti.

 

41.člen

Pohvale so lahko ustne ali pisne.

Ustno so učenci pohvaljeni za enkratne, kratkotrajne aktivnosti. Pohvali jih učitelj, pri katerem so bili uspešni. Pohvalo poda tudi pisno v eAsistentu.

42.člen

Za enkratne obsežnejše aktivnosti, za dosežena priznanja na tekmovanjih v okviru šole in posebne dosežke so učenci pohvaljeni po šolskem radiu, njihovi uspehi so objavljeni na oglasni deski šole in šolski spletni strani (v skladu s pravilnikom posameznega tekmovanja).

43.člen

Razrednik lahko podeljuje pisne pohvale za prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev ali skupnosti učencev šole, za nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo, za aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole.

Razrednik lahko pohvali učenca tudi za individualni doseženi učni uspeh ali za osebnostni razvoj, izkazan socialni čut do šibkejših, socialno ogroženih, za vzorno vedenje itd.

44.člen

Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole, za doseganje vidnih rezultatov na vseh vrstah tekmovanj, na srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja.

45.člen

Ravnatelj podeljuje Priznanja šole učencem 9. razreda za dosežke, ki prispevajo k ugledu šole, in sicer za večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu, za doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države, za večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih, za večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu. Poleg priznanja dobijo ti učenci tudi knjižno nagrado. Učence se določi na pedagoški konferenci.

46.člen

Pohvale učencem podeljujejo razredniki med šolskim letom oz. na koncu šolskega leta v oddelku učenca ali ravnatelj na uradni slovesnosti na koncu šolskega leta.

Priznanja šole pa učencem 9. razreda podeli ravnatelj ob koncu šolskega leta na uradni slovesnosti – valeti.

47.člen

Pisne pohvale lahko prejme tudi skupina učencev. Skupinske pisne pohvale podeljuje ravnatelj šole na predlog strokovnih delavcev ali učencev šole.

 

Pravilnik začne veljati 1. 3. 2023. Po potrebi se bo spreminjal in dopolnjeval.

 

Priloge:

 1. Pravila varstva vozačev
 2. Knjižnični red
 3. Pravila obnašanja v računalniški učilnici
 4. Pravila obnašanja v telovadnici
 5. Pravila obnašanja in komuniciranja na spletu (spletni bonton)
 6. Pravila podaljšanega bivanja
 7. Posedovanje nedovoljenih oziroma nevarnih predmetov

 

Priloga 1:  Pravila varstva vozačev

 1. Učenec, ki je vključen v varstvo vozačev, se po končanem pouku oz. pred začetkom izbirnega predmeta ali drugih dejavnosti kulturno javi učitelju oz. učiteljici in počaka na odhod avtobusa. Učitelj ne more in ni dolžan iskati učencev in jih voditi k varstvu.
 2. Na odhod avtobusa čaka v učilnici (obut v šolske copate), ki je namenjena varstvu vozačev, oz. zunaj pod učiteljevim nadzorom (na igrišču pred šolo oz. v učilnici na prostem, kjer je organizirano varstvo vozačev).
 3. V času, ko je učenec vključen v varstvo vozačev, se brez vednosti učitelja ne sme sprehajati po šoli.
 4. Učencu vozaču je drugačen odhod domov dovoljen le s pisnim obvestilom staršev. Tudi v tem primeru se mora vsak dan javiti učitelju, da ta le-to ustrezno zabeleži.
 5. Nekaj minut pred odhodom avtobusa učenci skupaj z učiteljem odidejo do postajališča.
 6. Ob vstopu in izstopu na avtobus imajo prednost mlajši učenci. Če je avtobus poln, starejši učenci počakajo na naslednji odhod.
 7. Na avtobusu se učenec primerno obnaša:
  Ob vstopu in izstopu šoferja pozdravi.
  • Med vožnjo se ne pogovarja s šoferjem.
  • Usede se na svoje mesto in med vožnjo ne vstaja.
  • Priveže se z varnostnim pasom (šolsko torbo odloži na tla).
  • Ne kriči in ničesar ne uničuje.
  • Upošteva navodila šoferja.
  • Po končanem pouku gredo učenci domov s prvim možnim avtobusom.
 8. V jutranjem varstvu vozačev otroke učitelj prevzame na šolski avtobusni postaji in jih pospremi do šole (učilnice, večnamenskega prostora).
 9. Učencu, ki pravil varstva vozačev ne bo upošteval, se odvzame vozovnica in s tem pravica do vožnje s šolskim avtobusom.
 10. V primeru nespoštovanja pravil varstva vozačev bo varstvo vozačev organizirano samo v razredu.

 

Priloga 2:  Knjižnični red

 1. ČLANSTVO
  Člani šolske knjižnice (v nadaljevanju uporabniki) so vsi učenci in zaposleni na Osnovni šoli Šempas. Članarine ni. Uporabnikom knjižnice je vso knjižnično gradivo dostopno brezplačno.
 2. IZPOSOJA
  Na dom izposojamo leposlovno in poučno gradivo, učbenike ter revije.
 3. ŠTEVILO IZPOSOJENIH KNJIG
  Učenci 1. razreda si lahko izposodijo največ 1 knjigo naenkrat, učenci 2. razreda največ 3, vsi ostali pa 5 knjig. Vso izposojeno gradivo je potrebno vrniti do konca šolskega leta. Knjige, izposojene za čas poletnih počitnic, morajo uporabniki vrniti v začetku septembra.
 4. ROK IZPOSOJE
  Knjige
  Rok izposoje je 21 dni z možnostjo podaljšanja še za 21 dni, če gradivo ni rezervirano za drugega uporabnika. Izjema so knjige za domače branje. Tem roka izposoje ne podaljšamo, saj morajo biti dostopne čim več učencem.
  Referenčno gradivo
  Referenčno gradivo (leksikoni, enciklopedije, slovarji, atlasi) je možno uporabljati le v prostorih knjižnice. Izjemoma si ga uporabniki lahko izposodijo na dom v petek in ga vrnejo v ponedeljek.
  Revije
  Revije si je na dom možno izposoditi za največ 3 dni.
 5. ZAMUDNINA
  Uporabnik si ne more izposoditi novega knjižničnega gradiva, dokler ne vrne gradiva, ki mu je že potekel rok izposoje.
 6. ODNOS DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
  Dolžnost vseh uporabnikov je, da z izposojenim gradivom primerno ravnajo in ga vrnejo nepoškodovanega. Poškodovano ali izgubljeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Če enakega gradiva ni mogoče kupiti, se uporabnik dogovori s knjižničarko za enakovredno nadomestilo v obliki podobnega gradiva ali finančnega nadomestila.
 7. PRAVILA OBNAŠANJA V KNJIŽNICI 
  V knjižnici lahko:
   Listam ali berem knjige in revije. Po uporabi gradivo pospravim na svoje mesto.
   Pišem domačo nalogo, referat, seminarsko nalogo.
   Se učim.
   Se tiho pogovarjam s prijatelji.
   Najdem svoj mir.
   Si ogledam razstave, rešujem knjižne uganke.
  Česa ne počnem v knjižnici:
   Ne razmetavam knjig in revij.
   Ne trgam in uničujem knjig in revij.
   Ne jem in ne pijem.
   Se ne lovim in skrivam med policami.
   Ne kričim.
 8. PRAVILA UPORABE RAČUNALNIKA
   V šolski knjižnici je učencem za šolsko delo na voljo računalnik. Namenjen je vsem učencem šole, še posebno pa tistim, ki računalnika nimajo.
   Učenci lahko uporabljajo računalnik izključno za šolsko delo v okviru delovnega časa knjižnice v dogovoru z učiteljem oziroma knjižničarko.
   Vsak uporabnik se mora vpisati v evidenčni dnevnik uporabnikov računalnika.
   Prepovedano je presnemavanje in nalaganje programov, igric z interneta ali drugih nosilcev v računalnik, uporaba spletnih klepetalnic ali ogledovanje neprimernih vsebin.
   V primeru napak v delovanju računalnika je učenec dolžan obvestiti knjižničarko oz. šolskega računalnikarja.
   Vsak uporabnik odgovarja za namerno povzročeno škodo oziroma okvaro.
   V primeru kršitve pravil uporabe računalnika se kršitelju odvzame pravica njegove uporabe.
 9. UČBENIŠKI SKLAD
  Vsi učenci Osnovne šole Šempas postanejo ob vpisu v šolo tudi uporabniki učbeniškega sklada in si lahko vsako leto brezplačno izposodijo učbenike. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo ob pričetku novega šolskega leta brezplačno tudi delovne zvezke, ki so financirani s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učenci si izposodijo učbeniške komplete v prvem tednu novega šolskega leta, vrnejo pa jih ob zaključku pouka tekočega šolskega leta. Vsi učbeniki morajo biti zaviti v zaščitno prozorno folijo. V primeru izgubljenega ali poškodovanega gradiva, se zanj plača odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS,št. 12/2020).  Starši oziroma učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, do 15. junija oddajo izpolnjeno  odjavnico  skrbnici učbeniškega sklada.

 

Priloga 3:  Pravila obnašanja v računalniški učilnici

PRAVILA V RAČUNALNIŠKI UČILNICI

 1. Ne odpiraš neznane elektronske pošte in sumljivih internetnih strani.
 2. Opremo uporabljaš le po navodilih učitelja!
 3. Skrbiš, da ne poškoduješ opreme v računalniški učilnici!
 4. V računalniško učilnico ne prinašaš hrane in pijače.
 5. Ne uporabljaš Instantnega sporočanja.
 6. Ne igraš igric.
 7. Vedno točno in čitljivo vneseš osebne podatke na listu Pregled uporabnikov!
 8. Namerne poškodbe na računalniški opremi plačaš po veljavnem ceniku!
 9. Opremo zapustiš tako, kot si jo dobil(nepoškodovano).
 10. Na koncu ugasnemo računalnik, pokrijemo tipkovnico, ugasnemo in pokrijemo monitor

 

Priloga 4:  Pravila obnašanja v telovadnici

PRAVILA V TELOVADNICI

Telovadnica je prostor, kjer se izvaja pouk, zato v njej veljajo enaka pravila obnašanja kot drugod na šoli.

 1. Vstop v dvorano je dovoljen samo v spremstvu učitelja.
 2. V odmoru pred uro športne vzgoje se učenci preoblečejo v športno opremo:
 3. športne hlače, športna majica in copati (ustrezni športni copati, ki so namenjeni samo za vadbo v telovadnici).
 4. Vadba brez ustrezne športne opreme ni dovoljena.
 5. Na začetek pouka učenci mirno počakajo v garderobi oziroma na hodniku pred telovadnico.
 6. Garderoba mora biti ustrezno pospravljena – obleka na za to primernem mestu.
 7. Vnašanje hrane in pijače v športno dvorano ni dovoljeno.
 8. Iz varnostnih razlogov – možnost poškodbe je nošenje nakita in žvečenje žvečilnih gumijev pri pouku športa strogo prepovedano.
 9. Učenci med poukom ne smejo izvajati aktivnosti, ki lahko ogrozijo varnost njih samih ali ostalih učencev, zlasti: plezati brez nadzora, prevračati velikih blazin, obešati se na koše, nekontrolirano udarjati žoge,…
 10. Učencem je vstop v kabinet učiteljev brez njihovega dovoljenja prepovedan.
 11. Odnašanje žog in drugih športnih rekvizitov iz telovadnice brez vednosti učitelja ni dovoljeno.
 12. Dolgi lasje morajo biti ustrezno urejeni (speti).
 13. Različne športne rekvizite in orodja uporabljajo le v prisotnosti učitelja in pri tem upoštevajo navodila za varno uporabo posameznega orodja.
 14. Učenci po končani vadbi pospravijo vse rekvizite, ki so jih uporabljali pri pouku športa.
 15. Po končani vadbi se učenci preoblečejo v druga oblačila.
 16. Učenci razredne stopnje pridejo v telovadnico skupaj z razrednikom.
 17. K pouku učenci hodijo točno. Dvorano lahko zapustijo le z dovoljenjem učitelja.
 18. Če učenci opazijo škodo v garderobi, telovadnici ali na orodju, to takoj sporočijo učitelju.
 19. Namerno uničevanje šolskega inventarja poravna povzročitelj sam.
 20. Med odmori, pred poukom in po pouku je prepovedano zadrževanje v telovadnici.
 21. Če pride do telesne poškodbe, to takoj javite učitelju.
 22. Ostali uporabniki telovadnice se morajo ravnati v skladu s podpisano pogodbo o uporabi telovadnice.

 

Priloga 5:   Pravila obnašanja in komuniciranja na spletu (spletni bonton)

 

PRAVILA OBNAŠANJA IN KOMUNICIRANJA NA SPLETU (SPLETNI BONTON)

 1. Učenec naj se na videokonferenco prijavi pravočasno (par minut pred začetkom).
 2. Med videokonferenco govori le eden, ostali poslušajo (in imajo izklopljen mikrofon). Čas za klepet je pred začetkom videoure oz. ko klepet odobri učitelj.
 3. Če želiš besedo, »dvigni roko«. V pogovor se vključi, ko te k besedi povabi učitelj.
 4. Česar ne bi rekel v živo, ne natipkaj »online«.
 5. Brez dovoljenja ne fotografiraj drugih oseb. Videouro lahko snema le učitelj.
 6. Med videokonferenco ne uporabljaj telefona za druge namene.
 7. Tudi med videouro upoštevaj pravila lepega vedenja kot pri rednem pouku (ne malicaj, crkljaj hišnih ljubljenčkov …).
 8. Ne širi nestrpnosti, neresnic in sovražnega govora na spletu.
 9. Brez dovoljenja vpletene osebe ne razpošiljaj sporočil, slik, video posnetkov …
 10. Prepiranje ne sodi na splet.
 11. Med poukom na spletu poskrbi, da te nihče ne moti.
 12. Za šolske obveznosti uporabljaj svoj elektronski naslov (ime.priimek@si).
 13. Pri dopisovanju učitelje naslavljaj Spoštovani/-a g./ga. in ime učitelja/-ice in na koncu sporočila jih pozdravi z Lep pozdrav/Lepo pozdravljeni ter se podpiši s polnim imenom in priimkom.
 14. Pri pričakovanju odgovora ter razreševanju vprašanj in zagat bodi strpen, postavljaj vprašanja in ne obtožuj takoj.
 15. Spoštuj čas drugih. Vzdrži se neprimernih komentarjev in vprašanj.
 16. Ko pošiljaš sporočilo, poskrbi, da sta jezik in izražanje čim bolj slovnično pravilna.
 17. Internet uporabljaj za pouk in za namen, ki ga določi učitelj.

Sankcije:

Kakršna koli zloraba slik in videoposnetkov bo obravnavana v skladu s Šolskim redom OŠ Šempas. Pravila veljajo za vse vpletene.

 

Priloga 6:   Pravila podaljšanega bivanja

 1. Učitelj prevzame učence v učilnici in jih odpelje v koloni, čim bolj umirjeno na kosilo. Pri prevzemu kosila učitelj preverja, da se vsi učeni prijavijo na kosilo in poskrbi za kulturno obnašanje v jedilnici. Učitelj je ves čas prisoten pri učencih v jedilnici.
 2. Učitelj učence ne sili ampak spodbuja k pokušanju hrane (mineštre, juhe, zelenjava…)
 3. Ko večina učencev v skupini poje, gre v spremstvu učitelja na igrišče oziroma v razred.
 4. Po navodilu ravnateljice morajo biti učitelji razporejeni na različnih koncih igrišča in spremljati učence.
 5. Meja na igrišču: učitelji učence opozorijo, kje se lahko na igrišču zadržujejo (do ograje in označenih površin). Učitelji učence obvestijo, da je zadrževanje na ali za grivo ob igrišču prepovedano. Učenci morajo učitelja obvestiti, če jim žoga gre za ograjo.
 6. Učna ura: pred pričetkom učne ure, učitelj učence odpelje v razred. V primeru, da imajo domačo nalogo samo nekateri učenci, učitelj poskrbi za zaposlitev tistih, ki domače naloge nimajo.
 7. Po učni uri se popoldansko malico poje v razredu. Učenci torbe odnesejo pred učilnico ali na igrišče. Učitelj učilnico zaklene.
 8. Popoldanska malica: učitelj poskrbi, da vsi učenci na seznamu dobijo malico. Še posebej mora biti previden pri učencih, ki šolo zapustijo pred časom popoldanske malice.
 9. Učitelj poskrbi, da učenci pospravijo učilnico, preden jo zapustijo.
 10. Odhod domov: v primeru, da učenca prevzame nekdo drugi oziroma gre učenec domov sam, morajo starši o tem pisno obvestiti učitelja. Učitelj hrani obvestila v mapi podaljšanega bivanja svoje skupine, v učilnici podaljšanega bivanja.
 11. Zamujanja: Podaljšano bivanje se zaključi ob 16.30. Do 16.30 morajo starši otroka prevzeti. Zamude staršev morajo učitelji sproti beležiti.

Priloga 7:   Posedovanje nedovoljenih oziroma nevarnih predmetov

  1. Na območje šole in površin, ki sodijo v šolski prostor, ni dovoljeno prinašati in v njih uporabljati ali zgolj posedovati nedovoljenih in nevarnih predmetov in snovi, kot so alkohol, tobačni izdelki, prepovedane droge, druga psihoaktivna sredstva in nevarni predmeti (kot so pirotehnična sredstva, noži, sekire, strelno orožje, drugo orožje, drugi ostri ali koničasti predmeti, različno orodje kot so izvijači, kladiva, žeblji, vijaki, vrtalniki ipd).

 

  1. Prepoved iz prejšnjega odstavka velja za vse dni in tudi za primere, ko se vzgojno izobraževalno delo ne izvaja kot pouk (dnevi dejavnosti, ekskurzije, šola v naravi …).

 

  1. Če strokovni delavec šole vidi, da učenec poseduje nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih), s katerim bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje ali bi lahko ogrozil zdravje in življenje drugih učencev, zaposlenih ali obiskovalcev, ga učencu začasno odvzame. Odvzeti predmeti shrani v tajništvu šole in o odvzemu obvesti starše. Ti odvzeti predmet osebno prevzamejo v tajništvu po predhodnem dogovoru z razrednikom učenca.

 

  1. Če strokovni delavec šole sumi, da učenec poseduje nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih), s katerim bi lahko ogrozil svoje zdravje ali življenje ali bi lahko ogrozil zdravje in življenje drugih učencev, zaposlenih ali obiskovalcev, o tem obvesti ravnatelja, če to ni mogoče pa pomočnika ravnatelja in učenca, skupaj z osebnimi predmeti (torbo, jakno, bundo ipd) pospremi k ravnatelju oziroma pomočniku ravnatelja. Pregled osebnih predmetov učenca opravi ravnatelj, lahko pa za to pooblasti tudi drugega strokovnega delavca (za posamezen primer ali za vse primere).

 

  1. Pregled osebnih predmetov učenca se opravi nemudoma v prisotnosti ravnatelja (ali pomočnika ravnatelja, če ravnatelj ni dosegljiv), učenca, svetovalnega delavca in učenčevega razrednika. Če ni mogoče zagotoviti prisotnosti vseh, mora biti poleg ravnatelja ali pomočnika ravnatelja (če ravnatelj ni dosegljiv) vselej prisoten najmanj svetovalni delavec.

 

  1. Ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec pozove učenca, da sam zloži na za to namenjen prostor vse predmete, ki jih ima pri sebi. Če učenec to odkloni, sme ravnatelj ali pooblaščeni strokovni delavec sam poseči v šolsko torbo, drugo torbo in vrhnja oblačila učenca in najdene predmete odložiti na za to namenjen prostor.

 

  1. Svetovalni delavec vodi zapisnik o pregledu osebnih predmetov učenca. Zapiše osebna imena prisotnih, kraj, datum in uro pregleda osebnih predmetov in opredelitev razloga zanj. Ko so osebni predmeti učenca zloženi na za to namenjenem prostoru, svetovalni delavec za zapisnik napiše, ali so med njimi tudi nedovoljeni ali nevarni predmeti ali snovi in kateri. Zapisnik se zaključi z zaznambo odvzema predmeta, opisom odvzetega predmeta in navedbo kraja hrambe do prevzema s strani staršev, po predhodnem dogovoru z razrednikom. Če pri pregledu osebnih predmetov učenca nedovoljen oziroma nevaren predmet ali snov (ali več njih) ni bil najden, se zapisnik zaključi s takšno ugotovitvijo.

 

  1. Predmeti, razen eventualno odvzetih, se po končanem pregledu vrnejo učencu.

 

  O tem, da je bil opravljen osebni pregled predmetov učenca, razlogu zanj in ugotovitvah svetovalni delavec še isti dan obvesti starše učenca.

Related Images:

(Skupno 3.023 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost