Skoči na glavno vsebino

Osnovni podatki o katalogu IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Osnovna šola Šempas
Šempas 76c
5261 Šempas Tel: +386 (0)5 30 77 100
Odgovorna uradna oseba: Ravnateljica: Zarja Hönn Marc
Tel.: +386 (0)5 30 77 112
Datum prve objave kataloga: 1. 9. 2008
Datum zadnje spremembe: 11. 10. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ossempas.si
2. Splošni podatki zavoda in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Šempas
Šempas 76 c, Šempas
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Ravnateljica: Zarja Hönn Marc
Tel: +386 (0)5 30 77 112
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
Državni predpisi
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o šolski prehrani
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovno šolo
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Zakon o računovodstvu
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urnik za tekoče šolsko leto
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu http://www.ossempas.si

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

Related Images:

(Skupno 1.440 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost