Skoči na glavno vsebino

Obvestilo staršem, učencem in delavcem ob vračanju učencev 1. triletja v šolo – povzetek iz protokola

Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa osnovne šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Spoštovani starši, drage učenke in učenci, cenjeni sodelavci,

vlada RS je 4. 2. 2021 sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki bodo objavljene v Uradnem listu RS. S spremenjenim odlokom se od torka, 9. 2. 2021 v vseh osnovnih šola v Republiki Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole. Odlok velja do 12. 2. 2021.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ ter priporočila ZRSŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Vse deležnike, ki boste sodelovali v šolskem procesu, prosimo, da ob vstopanju v šolo in v sami šoli upoštevate predpisani protokol, hkrati pa prosimo, da starši z njim v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence, zaposlene in starše, ki vstopajo v šolo.

I. PRIHOD V ŠOLO

·         Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.

·         Šola organizira šolski prevoz, vendar bo, zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov, število označenih in razpoložljivih sedežev omejeno.

·         Zjutraj bo zaenkrat organizirana le ena vožnja šolskega avtobusa, ki bo vozil po »ustaljenem voznem redu« – kot je objavljeno na spletni strani šole.

·         Pri vstopanju/izstopanju v avtobus in iz avtobusa si učenci razkužijo roke, na avtobusu pa nosijo masko.

 

II. VSTOP V ŠOLO in GIBANJE PO ŠOLI

·         V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.

·         Vsi učenci vstopajo skozi vrata glavnega (zgornjega) vhoda.

·         Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.

·         Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko (pokrijejo nosni in ustni predel) in razkužijo roke.

·         Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo tudi navodila dežurne osebe.

·         Garderobne omarice se zaenkrat ne bodo uporabljale. Učenci se preobujejo na hodniku in čevlje pustijo pred omaricami oz. vrati učilnice in odidejo v »svojo« učilnico. Jakno odložijo na stol.

·         V šolo prinesejo potrebščine v skladu z navodili razrednikov oz. učiteljev. Potrebščin si med seboj ne izposojajo. Učenci, ki bodo vključeni v podaljšano bivanje, lahko prinesejo tudi igračko (med sabo si jih ne izposojajo).

·         Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim. Druge osebe  v šolo lahko vstopajo izključno po predhodni najavi in ob uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti same. Ob vstopu v šoli si vstopajoči odrasli razkužijo roke z razkužilom, ki je na voljo bo vhodu.

·         Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore, jedilnico … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

·         Učenci 1. in 2. razreda uporabljajo sanitarije na razredni stopnji, učenci 3. razreda pa sanitarije pred učilnico računalništva.

·         Učenci jutranjega varstva na začetek pouka počakajo v svoji matični učilnici.

 

III. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Šola poleg pouka organizira tudi jutranje varstvo in podaljšano bivanje, vendar se učenci ne mešajo ali združujejo z učenci drugih oddelkov, zato so ves čas, že od prihoda v jutranje varstvo in do konca podaljšanega bivanja, v svoji matični učilnici (»mehurčku«).
 • Skladno s priporočili NIJZ se za učence 1. triade izvajajo tudi ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebnoobvezno pa je nošenje maske v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije, jedilnico …

IV.  IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Odrasli (zaposleni, starši …) so dolžni nositi masko ves čas v šolskih prostorih in na zunanjih površinah šole.
 • Učenci in učitelji se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih … in se ne združujejo.
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

V. PREHRANA

 • Učenci imajo vse obroke prehrane praviloma v svoji matični učilnici, tako da ne bo prišlo do mešanja učencev različnih oddelkov, učenci dveh oddelkov pa bodo kosili v jedilnici (v njej ne bodo istočasno).
 • Pripravljene obroke pripravi in do učilnice pripelje kuhinjsko osebje oz. delavec šole, obroke deli učitelj.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj. 

VI. ODHOD DOMOV

·         Po končanem pouku učenci, ki niso na kosilu ali v podaljšanem bivanju, odidejo domov, tisti ki še kosijo, pa takoj po kosilu. Na prihod staršev počakajo v matični učilnici oz. z razredničarko. Prevzeme bo koordiniral dežurni učitelj.

·         Vozači na prihod avtobusa počakajo v svoji učilnici oz. z ostalimi učenci iz oddelka. Do avtobusa jih pospremi dežurni učitelj. Po pouku je zaenkrat predviden le en »odvoz« (prvi).

·         Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, počakajo starše z učiteljem podaljšanega bivanja – v matični učilnici ali pred šolo. Starši čakajo učenca na dogovorjenem mestu pred šolo, v šolo ne vstopajo. Na vratih pred zgornjim vhodom bodo zapisana podrobnejša navodila o prevzemu otrok. Zaradi lažje koordinacije prosimo starše oz. tiste, ki bodo prišli po otroke v podaljšano bivanje, da imamo s sabo telefon.

 

VII. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe, učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole ali pooblaščena oseba telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnateljica ali za to pooblaščena oseba.

VIII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak način potekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

 

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 9. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Pomoč učencem s težavami, ki so jo doslej nudile učiteljice podaljšanega bivanja, od 9. 2. 2021 ne bo več potekala oz. se bo izvajala v manjšem obsegu.

VIZ delo za učence 1.-3. razreda, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi zdravstvenih omejitev, se nadaljuje v obliki izobraževanja na daljavo. Tem učencem šola prilagodi oblike in metode dela. Učitelji jim še naprej objavljajo usmeritve za delo, naloge, morebitne posnetke razlag – kot pri izvajanju izobraževanja na daljavo ali jih k pouku »povabijo« preko aplikacije ZOOM. (To ne velja za učence brez ustreznega zdravniškega opravičila.)

Ne glede na prepoved zbiranja ljudi odlok določa tudi izjeme. Med drugim je vstop v šolo možen za zaposlene v šolah, člane organov šole, za učence, ki potrebujejo nujno pomoč svetovalne službe ter za izvedbo nujnih postopkov, povezanih z zaključevanjem in nadaljnjim izobraževanjem (npr. vpis v osnovno šolo, ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo, odložitev šolanja …)

Podrobnejše protokole in načrte aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti usmerjeni v varno izvajanje dejavnosti v šoli v času epidemije, vam bomo poslali pred pričetkom izvedbe pouka v šoli in/oz. bodo te informacije objavljene na spletni strani šole.

Zavedamo se, da je kljub vaši in naši želji po srečanju otrok s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da bodo učenci šolski prag čim lažje prestopili in se v šoli počutili varne. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo pomoč staršev, ki ste se že izkazali kot naši uspešni podporniki, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.

Ostanite zdravi in lep pozdrav!

Vodstvo šole

Related Images:

(Skupno 283 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost